Šifre plaćanja

Klasifikacija prema obliku plaćanja (prva cifra)
broj opis namena
1 Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate sa računa (u kešu)
2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog računa na drugi račun (bez keša)
3 Obračunski obračunska plaćanja
9 Preknjižavanje povraćaj po osnovu više ili pogrešno uplaćenih sredstava (povraćaj)
Klasifikacija prema osnovu plaćanja (druga i treća cifra)

napomena: P = transakcija ulazi u poresku osnovicu kod primene Zakona o porezu na finansijske transakcije (na srpskom - sistem proverava da li ste prvo platili porez, pre puštanja transakcije)

P broj opis namena
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga
P 20 Promet robe i usluga međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzćima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
P 21 Promet robe i usluga finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplata obaveza javniim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge,(uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća uplate javnim preduzećima propisanih obaveza
P 23 Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
P 24 Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
P 26 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27 Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
P 28 Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)
Transakcije raspodele
40 Zarade i druga primanja zaposlenih zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodaak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu
41 Obustave od zarada obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrat. i druge obustave
42 Druga lična primanja zaposlenih prevoz radnika, dnevnice, troškovi prevoza za službena putovanja, otpremnine i naknade za odvojeni život, osim isplata u gotovom novcu
P 44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge sa računa zadruge
45 Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu
46 Obustave od penzija obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47 Druga socijalna davanja (nadoknade) naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje-dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)
P 48 Prihodi od vlasništva kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja
P 49 Zarade po drugim osnovama zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija
53 Uplata tekućih prihoda Uplata tekućih prihoda, i to:poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.
57 Povraćaj više naplaćenih ili pogre- šno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda
Transferi
P 60 Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61 Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62 Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63 Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65 Uplata pazara uplata dnevnog pazara
P 66 Isplata gotovine sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika
Finansijske transakcije
70 Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71 Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72 Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima
P 73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
P 78 Povraćaj oročenih depozita
P 79 Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
P 80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača-fizičkog lica pravnom licu
P 82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču-fizičkom licu
83 Naplata čekova građana
84 Platne kartice
85 Menjački poslovi
86 Kupoprodaja deviza
P 87 Donacije i sponzorstva plaćanje iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88 Donacije donacije iz međunarodnih ugovora
89 Transakcije po nalogu građana
P 90 Druge transakcije