Šifre delatnosti

kompletan pregled mogućih poreskih oblika i obaveze fiskalne kase

pravilnici su se promenili od 01.01.2020; uglavnom vezano za odobravanje paušala; uskoro ću izmeniti i stranicu

legenda:

 • P - moguće je predati zahtev za paušalno oporezivanje (ako ne piše NE - onda može)
 • Fo - oslobođena obaveze fiskalne kase
 • Fs - oslobođena obaveze fiskalne kase u pojedinim slučajevima
 • Fp - oslobođena fiskalne kase isključivo za paušalce
 • R - delatnost je regulisana, i zahteva posebnu dozvolu (u pripremi)
 • T - delatnost potpada pod Zakon o turizmu

(molimo pročitati objašnjenje na kraju dokumenta)

takođe, na kraju dokumenta se nalazi i tabela paušalnih grupa - po opisu delatnosti

šifra naziv/sekcija P F R T
A POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO P F R T
111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica DA
112 Gajenje pirinča DA
113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka DA
114 Gajenje šećerne trske DA
115 Gajenje duvana DA
116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana DA
119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka DA
121 Gajenje grožđa DA
122 Gajenje tropskog i suptropskog voća DA
123 Gajenje agruma DA
124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća DA
125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća DA
126 Gajenje uljnih plodova DA
127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka DA
128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja DA
129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka DA
130 Gajenje sadnog materijala DA
141 Uzgoj muznih krava DA
142 Uzgoj drugih goveda i bivola DA
143 Uzgoj konja i drugih kopitara DA
144 Uzgoj kamila i lama DA
145 Uzgoj ovaca i koza DA
146 Uzgoj svinja DA
147 Uzgoj živine DA
149 Uzgoj ostalih životinja DA
150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja DA
161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada DA
162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja DA
163 Aktivnosti posle žetve DA
164 Dorada semena DA
170 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti DA T
210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti DA
220 Seča drveća DA
230 Sakupljanje šumskih plodova DA
240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom DA
311 Morski ribolov DA
312 Slatkovodni ribolov DA
321 Morske akvakulture DA
322 Slatkovodne akvakulture DA
B RUDARSTVO P F R T
510 Eksploatacija kamenog uglja i antracita DA
520 Eksploatacija lignita i mrkog uglja DA
610 Eksploatacija sirove nafte DA
620 Eksploatacija prirodnog gasa DA
710 Eksploatacija ruda gvožđa DA
721 Eksploatacija ruda urana i torijuma DA
729 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala DA
811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede DA
812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina DA
891 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija DA
892 Eksploatacija treseta DA
893 Eksploatacija natrijum-hlorida DA
899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala DA
910 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa DA
990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda DA
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA P F R T
1011 Prerada i konzervisanje mesa DA
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa DA
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina DA
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca DA
1031 Prerada i konzervisanje krompira DA
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća DA
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća DA
1041 Proizvodnja ulja i masti DA
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti DA
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva DA
1052 Proizvodnja sladoleda DA
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda DA
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda DA
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača DA
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača DA
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna DA
1081 Proizvodnja šećera DA
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda DA
1083 Prerada čaja i kafe DA
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani DA
1085 Proizvodnja gotovih jela DA
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane DA
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda DA
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje DA
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce DA
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića DA
1102 Proizvodnja vina od grožđa DA
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina DA
1104 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića DA
1105 Proizvodnja piva DA
1106 Proizvodnja slada DA
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode DA
1200 Proizvodnja duvanskih proizvoda DA
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana DA
1320 Proizvodnja tkanina DA
1330 Dovršavanje tekstila DA
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala DA
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće DA
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod DA
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža DA
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće DA
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila DA
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta DA
1411 Proizvodnja kožne odeće DA
1412 Proizvodnja radne odeće DA
1413 Proizvodnja ostale odeće DA
1414 Proizvodnja rublja DA
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora DA
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna DA
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa DA
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće DA
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna DA
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa DA
1520 Proizvodnja obuće DA
1610 Rezanje i obrada drveta DA
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta DA
1622 Proizvodnja parketa DA
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata DA
1624 Proizvodnja drvne ambalaže DA
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća DA
1711 Proizvodnja vlakana celuloze DA
1712 Proizvodnja papira i kartona DA
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona DA
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu DA
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira DA
1724 Proizvodnja tapeta DA
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona DA
1811 Štampanje novina DA
1812 Ostalo štampanje DA
1813 Usluge pripreme za štampu DA
1814 Knjigovezačke i srodne usluge DA
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa DA
1910 Proizvodnja produkata koksovanja DA
1920 Proizvodnja derivata nafte DA
2011 Proizvodnja industrijskih gasova DA
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata DA
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija DA
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija DA
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja DA
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima DA
2017 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima DA
2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu DA
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova DA
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje DA
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata DA
2051 Proizvodnja eksploziva DA
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje DA
2053 Proizvodnja eteričnih ulja DA
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda DA
2060 Proizvodnja veštačkih vlakana DA
2110 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda DA
2120 Proizvodnja farmaceutskih preparata DA
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila DA
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume DA
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike DA
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike DA
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo DA
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike DA
2311 Proizvodnja ravnog stakla DA
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla DA
2313 Proizvodnja šupljeg stakla DA
2314 Proizvodnja staklenih vlakana DA
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode DA
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda DA
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča DA
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline DA
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta DA
2342 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda DA
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike DA
2344 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike DA
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda DA
2351 Proizvodnja cementa DA
2352 Proizvodnja kreča i gipsa DA
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo DA
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo DA
2363 Proizvodnja svežeg betona DA
2364 Proizvodnja maltera DA
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima DA
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa DA
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena DA
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda DA
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala DA
2410 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura DA
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga DA
2431 Hladno valjanje šipki DA
2432 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda DA
2433 Hladno oblikovanje profila DA
2434 Hladno vučenje žice DA
2441 Proizvodnja plemenitih metala DA
2442 Proizvodnja aluminijuma DA
2443 Proizvodnja olova, cinka i kalaja DA
2444 Proizvodnja bakra DA
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala DA
2446 Proizvodnja nuklearnog goriva DA
245 Livenje metala DA
2451 Livenje gvožđa DA
2452 Livenje čelika DA
2453 Livenje lakih metala DA
2454 Livenje ostalih obojenih metala DA
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija DA
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora DA
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje DA
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera DA
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje DA
2540 Proizvodnja oružja i municije DA
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha DA
2561 Obrada i prevlačenje metala DA
2562 Mašinska obrada metala DA
2571 Proizvodnja sečiva DA
2572 Proizvodnja brava i okova DA
2573 Proizvodnja alata DA
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže DA
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala DA
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga DA
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda DA
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda DA
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata DA
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča DA
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme DA
2630 Proizvodnja komunikacione opreme DA
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju DA
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata DA
2652 Proizvodnja satova DA
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme DA
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme DA
2680 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa DA
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora DA
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom DA
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora DA
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana DA
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova DA
2733 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova DA
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje DA
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo DA
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo DA
2790 Proizvodnja ostale električne opreme DA
281 Proizvodnja mašina opšte namene DA
2811 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila DA
2812 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja DA
2813 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora DA
2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila DA
2815 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata DA
2821 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika DA
2822 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje DA
2823 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme DA
2824 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima DA
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo DA
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene DA
2830 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo DA
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala DA
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina DA
2891 Proizvodnja mašina za metalurgiju DA
2892 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo DA
2893 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana DA
2894 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože DA
2895 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona DA
2896 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume DA
2899 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene DA
2910 Proizvodnja motornih vozila DA
2920 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice DA
2931 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila DA
2932 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila DA
3011 Izgradnja brodova i plovnih objekata DA
3012 Izrada čamaca za sport i razonodu DA
3020 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila DA
3030 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme DA
3040 Proizvodnja borbenih vojnih vozila DA
3091 Proizvodnja motocikala DA
3092 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica DA
3099 Proizvodnja ostale transportne opreme DA
3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore DA
3102 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja DA
3103 Proizvodnja madraca DA
3109 Proizvodnja ostalog nameštaja DA
3211 Kovanje novca DA
3212 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta DA
3213 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda DA
3220 Proizvodnja muzičkih instrumenata DA
3230 Proizvodnja sportske opreme DA
3240 Proizvodnja igara i igračaka DA
3250 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala DA
3291 Proizvodnja metli i četki, stil Šećeroski DA
3299 Proizvodnja ostalih predmeta DA
3311 Popravka metalnih proizvoda DA Fp
3312 Popravka mašina DA Fp
3313 Popravka elektronske i optičke opreme DA Fp
3314 Popravka električne opreme DA Fp
3315 Popravka i održavanje brodova i čamaca DA Fp
3316 Popravka i održavanje letelica i svemir-zeka letelica DA Fp
3317 Popravka i održavanje druge transportne opreme DA Fp
3319 Popravka ostale opreme DA Fp
332 Montaža industrijskih mašina i opreme DA
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme DA
D SNABDEVANjE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA P F R T
3511 Proizvodnja električne energije DA
3512 Prenos električne energije DA
3513 Distribucija električne energije DA
3514 Trgovina električnom energijom DA
3521 Proizvodnja gasa DA
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom DA
3523 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže DA
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija DA
E SNABDEVANjE VODOM; UPRAVLjANjE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANjE PROCESA UKLANjANjA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI P F R T
3600 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode DA
3700 Uklanjanje otpadnih voda DA Fp
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan DA Fp
3812 Skupljanje opasnog otpada DA
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan DA
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada DA
3831 Demontaža olupina DA
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala DA
3900 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom DA
F GRAĐEVINARSTVO P F R T
4110 Razrada građevinskih projekata NE
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada NE
4211 Izgradnja puteva i autoputeva NE
4212 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica NE
4213 Izgradnja mostova i tunela NE
4221 Izgradnja cevovoda NE
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova NE
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata NE
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina NE
4311 Rušenje objekata DA Fp
4312 Pripremna gradilišta DA Fp
4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem DA Fp
4321 Postavljanje električnih instalacija DA Fp
4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema DA Fp
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu DA Fp
4331 Malterisanje DA Fp
4332 Ugradnja stolarije DA Fp
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga DA Fp
4334 Bojenje i zastakljivanje DA Fp
4339 Ostali završni radovi DA Fp
4391 Krovni radovi DA Fp
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi DA Fp
G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA P F R T
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima NE
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima NE
4520 Održavanje i popravka motornih vozila NE Fp⁕
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila NE
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila NE
4540 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala NE
4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda NE
4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija NE
4613 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala NE
4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona NE
4615 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe NE
4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože NE
4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana NE
4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda NE
4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda NE
4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje NE
4622 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama NE
4623 Trgovina na veliko životinjama NE
4624 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom NE
4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem NE
4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa NE
4633 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima NE
4634 Trgovina na veliko pićima NE
4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima NE
4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima NE
4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima NE
4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce NE
4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom NE
4641 Trgovina na veliko tekstilom NE
4642 Trgovina na veliko odećom i obućom NE
4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo NE
4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje NE
4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima NE
4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima NE
4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje NE
4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom NE
4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo NE
4651 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima NE
4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom NE
4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom NE
4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama NE
4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama NE
4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje NE
4665 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem NE
4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom NE
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom NE
4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima NE
4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama NE
4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom NE
4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje NE
4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima NE
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima NE
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima NE
4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko NE
4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom NE
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama NE
4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama NE
4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama NE
4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama NE
4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama NE
4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama NE
4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama NE
4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama NE
4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama NE
4741 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama NE
4742 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama NE
4743 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama NE
4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama NE
4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama NE
4753 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama NE
4754 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama NE
4759 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama NE
4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama NE
4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama NE
4763 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama NE
4764 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama NE
4765 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama NE
4771 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama NE
4772 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama NE
4773 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama NE
4774 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama NE
4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama NE
4776 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama NE
4777 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama NE
4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama NE
4779 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama NE
4781 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama DA
4782 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama DA
4789 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama DA
4791 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta DA Fo
4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca DA Fs
H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE P F R T
4910 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni DA Fo
4920 Železnički prevoz tereta DA Fo
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika DA Fo
4932 Taksi prevoz DA Fo T
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju DA Fo
4941 Drumski prevoz tereta DA Fo
4942 Usluge preseljenja DA Fo
4950 Cevovodni transport DA
5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika DA T
5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta DA
5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima DA Fo T
5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima DA Fo
5110 Vazdušni prevoz putnika DA Fo
5121 Vazdušni prevoz tereta Fo
5122 Vasionski saobraćaj DA
5210 Skladištenje DA
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju DA Fo
5222 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju DA T
5223 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju DA
5224 Manipulacija teretom DA
5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju DA
5310 Poštanske aktivnosti javnog servisa DA Fo
5320 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa DA Fo
I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE P F R T
5510 Hoteli i sličan smeštaj NE T
5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak NE T
5530 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice NE T
5590 Ostali smeštaj NE Fo⁕ T
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta NE T
5621 Ketering NE T
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane NE
5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića NE T
J INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE P F R T
5811 Izdavanje knjiga DA
5812 Izdavanje imenika i adresara DA
5813 Izdavanje novina DA
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja DA
5819 Ostala izdavačka delatnost DA
5821 Izdavanje računarskih igara DA
5829 Izdavanje ostalih softvera DA
591 Kinematografska i televizijska produkcija DA
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa DA
5912 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa DA
5913 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa DA
5914 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela DA Fo
5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike DA
6010 Emitovanje radio-programa DA
6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa DA
6110 Kablovske telekomunikacije DA Fo
6120 Bežične telekomunikacije DA Fo
6130 Satelitske telekomunikacije DA Fo
6190 Ostale telekomunikacione delatnosti DA Fo
6201 Računarsko programiranje DA
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije DA
6203 Upravljanje računarskom opremom DA
6209 Ostale usluge informacione tehnologije DA
6311 Obrada podataka, hosting i sl. DA
6312 Veb portali DA
6391 Delatnosti novinskih agencija DA
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute DA
K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA P F R T
6411 Centralna banka NE Fo
6419 Ostalo monetarno posredovanje NE Fo
6420 Delatnost holding kompanija NE Fo
6430 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti NE Fo
6491 Finansijski lizing NE Fo
6492 Ostale usluge kreditiranja NE Fo
6499 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova NE Fo
6511 Životno osiguranje NE Fo
6512 Neživotno osiguranje NE Fo
6520 Reosiguranje NE Fo
6530 Penzijski fondovi NE Fo
6611 Finansijske i robne berze NE Fo
6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom NE Fo
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova NE Fo
6621 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta NE Fo
6622 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju NE Fo
6629 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima NE Fo
6630 Upravljanje fondovima NE Fo
L POSLOVANjE NEKRETNINAMA P F R T
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina NE
6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima NE
6831 Delatnost agencija za nekretnine NE
6832 Upravljanje nekretninama za naknadu NE
M STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI P F R T
6910 Pravni poslovi DA Fo
6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje NE
7010 Upravljanje ekonomskim subjektom DA
7021 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću DA
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem DA
7111 Arhitektonska delatnost DA
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje DA
7120 Tehničko ispitivanje i analize DA
7211 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji DA
7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama DA
7220 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama DA
7311 Delatnost reklamnih agencija NE
7312 Medijsko predstavljanje NE
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja NE
7410 Specijalizovane dizajnerske delatnosti DA
7420 Fotografske usluge DA Fp
7430 Prevođenje i usluge tumača DA
7490 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti DA
7500 Veterinarska delatnost DA Fs
N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI P F R T
7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila DA T
7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona DA
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport DA
7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova DA
7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu DA
7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme DA
7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo DA
7733 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare) DA
7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport DA
7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport DA
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara DA
7740 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava DA
7810 Delatnost agencija za zapošljavanje DA
7820 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje DA
7830 Ostalo ustupanje ljudskih resursa DA
7911 Delatnost putničkih agencija DA T
7912 Delatnost tur-operatora DA T
7990 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima DA
8010 Delatnost privatnog obezbeđenja DA
8020 Usluge sistema obezbeđenja DA
8030 Istražne delatnosti DA
8110 Usluge održavanja objekata DA Fp
8121 Usluge redovnog čišćenja zgrada DA Fo
8122 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme DA Fo
8129 Usluge ostalog čišćenja DA Fo
8130 Usluge uređenja i održavanja okoline DA Fp
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge DA
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška DA
8220 Delatnost pozivnih centara DA
8230 Organizovanje sastanaka i sajmova DA
8291 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa DA
8292 Usluge pakovanja DA
8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju DA
O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE P F R T
8411 Delatnost državnih organa DA
8412 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja DA
8413 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije DA
8421 Spoljni poslovi DA
8422 Poslovi odbrane DA
8423 Sudske i pravosudne delatnosti DA
8424 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti DA
8425 Delatnost vatrogasnih jedinica DA
8430 Obavezno socijalno osiguranje DA Fo
P OBRAZOVANjE P F R T
8510 Predškolsko obrazovanje DA Fo
8520 Osnovno obrazovanje DA Fo
8531 Srednje opšte obrazovanje DA Fo
8532 Srednje stručno obrazovanje DA Fo
8541 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko DA Fo
8542 Visoko obrazovanje DA Fo
8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje DA Fo
8552 Umetničko obrazovanje DA Fo
8553 Delatnost škola za vozače DA Fo
8559 Ostalo obrazovanje DA Fo
8560 Pomoćne obrazovne delatnosti DA Fo
8610 Delatnost bolnica DA Fo
8621 Opšta medicinska praksa DA Fo
8622 Specijalistička medicinska praksa DA Fo
8623 Stomatološka praksa DA Fo
8690 Ostala zdravstvena zaštita DA Fo
8710 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom DA Fo
8720 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti DA Fo
8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama DA Fo
8790 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem DA Fo
8810 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama DA Fo
8891 Delatnost dnevne brige o deci DA Fo
8899 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja DA Fo
R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA P F R T
9001 Izvođačka umetnost DA Fo
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti DA Fo
9003 Umetničko stvaralaštvo DA Fo
9004 Rad umetničkih ustanova DA Fo
9101 Delatnosti biblioteka i arhiva DA Fo
9102 Delatnost muzeja galerija i zbirki DA Fo
9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika DA Fo
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti DA Fo
9200 Kockanje i klađenje DA Fo
9311 Delatnost sportskih objekata DA Fo
9312 Delatnost sportskih klubova DA Fo
9313 Delatnost fitnes klubova DA Fo
9319 Ostale sportske delatnosti DA Fo
9321 Delatnost zabavnih i tematskih parkova DA Fo
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti DA Fo T
S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI P F R T
9411 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca DA
9412 Delatnosti strukovnih udruženja DA
9420 Delatnost sindikata DA
9491 Delatnost verskih organizacija DA Fo
9492 Delatnost političkih organizacija DA
9499 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja DA
9511 Popravka računara i periferne opreme DA Fp
9512 Popravka komunikacione opreme DA Fp
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu DA Fp
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme DA Fp
9523 Popravka obuće i predmeta od kože DA Fo
9524 Održavanje i popravka nameštaja DA Fp
9525 Popravka satova i nakita DA Fo
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo DA Fp
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda DA Fp
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona DA Fp
9603 Pogrebne i srodne delatnosti DA Fp
9604 Delatnost nege i održavanja tela DA
9609 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti DA Fs
T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE P F R T
9700 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu DA
9810 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe DA
9820 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe DA
U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA P F R T
9900 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela DA

Tabela paušalnih grupa - po opisu:

prva grupa ( 25% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • nosаči,
 • čistаči obuće,
 • sаkupljаnje lekovitog biljа, šumskih plodovа i slično,
 • prodаjа pečenih, kuvаnih i nа drugi nаčin pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvodа nа ulici i drugim slobodnim prostorimа, u sportskim, bioskopskim i drugim dvorаnаmа i prostorijаmа i druge srodne delаtnosti koje se obаvljаju bez stаlnog poslovnog mestа,
 • štopovаnje tkаninа,
 • presvlаčenje dugmаdi,
 • poprаvkа kišobrаnа,
 • poprаvkа ortopedskih pomаgаlа,
 • poprаvkа nаliv perа i pаtent olovki,
 • herihteri,
 • drvo - modelаri,
 • duboresci,
 • poprаvkа muzičkih instrumenаtа,
 • plisirаnje,
 • oštrаči,
 • bаčvаri,
 • jorgаndžije,
 • kolаri,
 • potkivаči,
 • vunovlаčаri,
 • rukаvičаri,
 • opаnčаri,
 • četkаri,
 • pаpudžije,
 • bombondžije,
 • domаćа rаdinost,
 • stаri zаnаti,
 • verski službenici

druga grupa ( 50% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • frizeri isključivo zа muškаrce,
 • čаsovničаri,
 • optičаri,
 • fotokopirаnje,
 • obućаri,
 • krojаči,
 • prerаđivаči sekundаrnih sirovinа,
 • brаvаri, firmopisci,
 • pečаtoresci,
 • uzgаjivаči cvećа,
 • iskorišćаvаnje zemljištа u nepoljoprivredne svrhe,
 • delаtnost ribolovа,
 • inkubаtorskа proizvodnjа živine,
 • povremeno obаvljаnje poslovа poljoprivrednim mаšinаmа drugim licimа,
 • izvođаči muzičkih i drugih progrаmа koji nemаju stаtus estrаdnih umetnikа

treća grupa ( 75% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • moleri,
 • tаpetаri,
 • frizeri zа žene,
 • frizeri zа žene i muškаrce,
 • TV i elektro - mehаničаri,
 • precizni mehаničаri,
 • električаri,
 • vodoinstаlаteri,
 • podučаvаnje umetničkim i sportskim veštinаmа (muzikа, bаlet, slikаnje, pevаnje, sport i drugo),
 • grаfičkа delаtnost,
 • prаnje i peglаnje rubljа,
 • hemijsko čišćenje i bojenje,
 • pedikirsko - mаnikirske i kozmetičаrske usluge,
 • fotogrаfi sа stаlnim poslovnim mestom,
 • video klubovi,
 • voskаri,
 • trgovinskа delаtnost kojа se obаvljа izvаn poslovnih prostorijа (nа tezgаmа i sličnim objektimа koji se koriste nа pijаcаmа, ulicаmа, trgovimа i drugim jаvnim površinаmа),
 • аstrolozi,
 • аgencije zа posredovаnje kod sklаpаnjа brаkа,
 • delаtnost čišćenjа stаnovа, stаmbenih zgrаdа i poslovnih prostorijа,
 • delаtnost pružаnjа pomoći stаrim i iznemoglim licimа

četvrta grupa ( 140% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • zlаtаri,
 • kаmenoresci,
 • plаstičаri,
 • metаlostrugаri,
 • pekаri,
 • proizvođаči testeninа,
 • poslаstičаri,
 • grаđevinskа delаtnost i druge slične delаtnosti,
 • uslužno rezаnje grаđe,
 • stolаri,
 • stаkloresci,
 • rаdnje zа zаbаvne igre,
 • modni krojаči,
 • trgovinskа i ugostiteljskа delаtnost kojа se obаvljа u kiosku ili prikolici i sličnom montаžnom ili pokretnom objektu

peta grupa ( 120% - polazna osnovica za obračun paušala)

 • lekаri,
 • stomаtolozi,
 • аpotekаri,
 • veterinаri,
 • profesori,
 • prevodioci,
 • tumаči,
 • inženjeri,
 • аrhitekte,
 • fizioterаpeuti,
 • zubni tehničаri,
 • аdvokаti i druge slične profesionаlne delаtnosti

šesta grupa

 • brisаnа ("Sl. glаsnik RS", br. 119/13)

sedma grupa (polazna osnovica za obračun paušala - ispod)